Mainstreaming

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Włączanie do głównego nurtu nauczania oznacza umieszczanie dziecka niepełnosprawnego w zwykłej klasie edukacyjnej z rówieśnikami o typowym rozwoju.

Terapia zajęciowa (OT)

Terapia prowadzona przez terapeuty zajęciowego, która koncentruje się na rozwoju umiejętności sensorycznych, motorycznych, koordynacji i samopomocy, które są pomocne w codziennym życiu. OT jest często zalecana dzieciom z rozpoznaniem ASD w celu rozwiązania problemów sensorycznych, deficytów motorycznych, powtarzalnych manier motorycznych i umiejętności życia codziennego.

Ustawa o oświacie osób niepełnosprawnych (IDEA)

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

IDEA to amerykańskie prawo federalne, którego celem jest zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym możliwości otrzymania bezpłatnej, odpowiedniej edukacji publicznej. IDEA wskazuje, w jaki sposób stany i okręgi szkolne zapewniają edukację specjalną i powiązane usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz usługi wczesnej interwencji dla niepełnosprawnych niemowląt i małych dzieci. W 1990 r. do kategorii niepełnosprawności kwalifikującej się do usług edukacji specjalnej dodano autyzm. W 1997 r. uwaga IDEA przesunęła się w stronę modelu włączającego, co oznacza, że ​​większą wagę położono na włączaniu dzieci niepełnosprawnych w ogólny program nauczania.

Ułatwiona komunikacja (FC)

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Ułatwiona komunikacja to wzmacniająca technika komunikacji, w której osoba wybiera lub wskazuje litery na klawiaturze lub wyświetlaczu wizualnym, podczas gdy facylitator wspiera jej dłoń, ramię lub łokieć w trakcie tego procesu. Zwolennicy sugerują, że ta metoda umożliwia osobom z autyzmem skuteczną komunikację, ale badania naukowe sugerują, że FC nie jest skuteczną metodą leczenia, ponieważ to facylitatorzy komunikują się w imieniu osoby niepełnosprawnej, a nie osoby z autyzmem. Zindywidualizowany program edukacyjny (IEP) Zintegrowany program nauczania to kompleksowy dokument, którego celem jest zapewnienie dziecku z dowolnym rodzajem niepełnosprawności (w tym ASD) odpowiednich usług w środowisku szkolnym. Zawiera roczne cele dziecka i plan interwencji, który będzie potrzebny, aby osiągnąć te cele. Prawo amerykańskie wymaga, aby każde kwalifikujące się dziecko niepełnosprawne posiadało IEP. Rodziny angażują się w proces opracowywania/aktualizowania IEP swojego dziecka w każdym roku szkolnym. Wiele osób (w tym patolodzy mowy i języka oraz nauczyciele szkół ogólnokształcących i specjalnych) jest również zaangażowanych w spotkania mające na celu utworzenie/aktualizację Zintegrowanego Programu Pedagogicznego dziecka.

Podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych (DSM)

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

DSM to szeroko stosowany podręcznik, który zawiera opis wszystkich konkretnych diagnoz zaburzeń psychicznych i grupuje te diagnozy według kategorii. Dla wszystkich możliwych rozpoznań podano listę objawów i kryteriów diagnostycznych. Do każdej diagnozy przypisane są określone kody, a dostawcy mogą wystawiać rachunki za usługi świadczone przy użyciu tych kodów. Zaburzenia autystyczne należą do kategorii „całościowych zaburzeń rozwojowych”. Kod zaburzenia autystycznego to 299,00, zaburzenia Aspergera to 299,80, a PDD-NOS to 299,80. DSM jest obecnie w czwartej edycji, a w przygotowaniu jest piąta edycja DSM, w której sekcje dotyczące ASD zostaną znacząco zmodyfikowane.

Testy poznawcze

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Czasami określane jako „testy inteligencji” jest to ogólny termin odnoszący się do ocen mających na celu zdobycie większej wiedzy na temat aktualnych umiejętności rozwiązywania problemów werbalnych i niewerbalnych. Testy poznawcze obejmują takie czynności, jak tworzenie wzorów z klocków, uzupełnianie wzorów i odpowiadanie na pytania dotyczące słów. Dokonuje się tego podczas wielu ocen autyzmu, aby pomóc w ustaleniu najlepszych programów leczenia i edukacji dla danego dziecka.

Certyfikowani przez zarząd analitycy zachowań (BCBA)

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

 BCBA przeprowadzają oceny behawioralne i dostarczają interpretacji wyników tych ocen. Projektują i nadzorują interwencje w zakresie analizy zachowania, których celem jest zarówno nabywanie umiejętności, jak i redukcja trudnych zachowań. Wiele BCBA posiada również licencje lub certyfikaty z innych dyscyplin (np. psychologii). Specjaliści ci zapewniają terapie behawioralne w różnych lokalizacjach, ale często w domu.