ABA : Koncepcje i zastosowanie

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Zidentyfikowano szereg metod leczenia, które odnoszą się do społecznych, komunikacyjnych i behawioralnych deficytów i nadużyć wykazywanych przez wiele osób z diagnozą ze spektrum autyzmu. W tej części zostanie zdefiniowanych i omówionych kilka koncepcji ABA, z których wywodzą się te zabiegi. Pojęcia te wraz z przykładami leczenia z literatury zostały podzielone na podejścia oparte na konsekwencjach i oparte na poprzednikach. Ponadto dokonamy przeglądu połączonych metod leczenia (np. jeden poprzednik i jedna konsekwencja lub dwa lub więcej z każdego), a także krótki opis niektórych podejść pakietowych.

ABA : Konceptualne podstawy i podstawy stosowanej analizy zachowania

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Stosowana analiza zachowania (ABA) jako nauka powstała na początku drugiej połowy XX wieku jako podejście do oceny i selekcji zmian ludzkiego zachowania w oparciu o zasady warunkowania instrumentalnego, których najsłynniejszym orędownikiem był B. F. Skinner. Warunkowanie instrumentalne można zdefiniować jako proces, poprzez który środowisko i zachowanie oddziałują na siebie, kształtując repertuar behawioralny organizmu lub jednostki (Skinner, 1953). Do 1968 roku ABA zyskało wystarczająco dużo zwolenników w społeczności naukowej, że założono czasopismo (Journal of Applied Behavior Analysis lub JABA) w celu publikowania badań empirycznych związanych ze stosowaną analizą zachowania reagowania człowieka. W inauguracyjnym numerze JABA, Baer, Wolf i Risley opublikowali artykuł opisujący definiujące cechy ABA. Baer i in. dokonał rozróżnienia między zastosowaną analizą zachowania a podobną analizą laboratoryjną. Oczywiste były trzy minimalnie definiujące cechy ABA: stosowane, behawioralne, i analityczne. Baer i inni zasugerowali również cztery inne cechy definiujące. W szczególności ABA powinno być technologiczne, koncepcyjnie systematyczne, skuteczne i „wykazywać pewną ogólność”. W kontekście behawioralnym  stosowane w znaczeniu, że zachowanie lub bodziec, do którego się odnosimy, zostały wybrane ze względu na jego znaczenie dla ludzkości i społeczeństwa, a nie jego znaczenie dla teorii. Ponadto zastosowany charakter zachowania lub bodźca będącego przedmiotem zainteresowania powinien być określony przez jego kontekst i powinien być ściśle związany z badanym tematem. Na przykład z laboratoryjnej perspektywy jedzenie może być interesującym zachowaniem ze względu na jego ogólny charakter i związek z metabolizmem. Jednak z perspektywy stosowanej jedzenie jest zachowaniem interesującym, jeśli to zachowanie jest badane pod kątem osób, które jedzą za mało lub za dużo. Zatem zakres zachowań i bodźców odpowiednich dla badań stosowanych może się znacznie różnić. Podobnie zakres osób odpowiednich do badań stosowanych może się znacznie różnić. Behawioralny oznacza, że należy skupić się na tym, do czego jednostki można skłonić, a nie na tym, co można skłonić do powiedzenia. Biorąc pod uwagę, że zachowanie jest zdarzeniem fizycznym, jego badanie (lub ścisłe monitorowanie) wymaga precyzyjnego pomiaru. Dlatego w każdym programie ABA musi zostać ustalona metoda, za pomocą której będzie mierzone zachowanie będące przedmiotem zainteresowania, oraz taka, która jest wiarygodna i uzgodniona przez wielu obserwatorów. Musi istnieć jasna odpowiedź na pytanie, czyje zachowanie się zmieniło, obserwator czy obserwowany. Na przykład dryf obserwatora może spowodować widoczną zmianę w zachowaniu. Jednak zmiana nie wynika z zachowania osobnika docelowego, ale z zachowania pomiarowego obserwatora. Obliczanie porozumienia między obserwatorami (IOA) to metoda, za pomocą której analitycy behawioralni próbują wykazać, że zmianę w zachowaniu można przypisać obserwowanej osobie, a nie obserwatorom. Istnieje kilka strategii pomiaru IOA. Chociaż dokładne obliczenia są różne, każda strategia wymaga, aby wielu niezależnych obserwatorów obserwowało te same sytuacje jednocześnie lub za pośrednictwem nagrań wideo. Aby uzyskać szczegółowy opis IOA, jego korzyści i metod obliczania, czytelnik jest kierowany do Coopera, Herona i Hewarda. Analityczny odnosi się do poglądu, że ABA wymaga wiarygodnego wykazania zdarzeń odpowiedzialnych za zachowanie. Analiza zachowania została osiągnięta, gdy eksperymentator (naukowiec, rodzic, nauczyciel, opiekun) może sprawować kontrolę nad zachowaniem . Ze względu na tę cechę demonstracje ABA są często przeprowadzane przy użyciu pewnego rodzaju projektu badawczego z jednym podmiotem. Baer i inni konkretnie wymienili dwa typy projektów w swoim przełomowym artykule: odwrócenie i wiele linii bazowych. Projekty odwrotne polegają na pomiarze zachowania pod nieobecność zmiennej będącej przedmiotem zainteresowania, aż do uzyskania odpowiedzi w stanie ustalonym. W tym momencie stosowana jest zmienna będąca przedmiotem zainteresowania i ponownie mierzony jest jej wpływ na zachowanie. Jeśli obserwuje się zmianę, zmienna jest przerywana lub zmieniana. Kiedy zachowanie powraca do poprzedniego poziomu, zmienna jest stosowana ponownie. Wiele schematów bazowych stosuje się, gdy zachowanie może być nieodwracalne (np. jazda na rowerze) lub gdy odwrócenie jest niepożądane . Wielokrotna ewaluacja linii bazowych polega na ustaleniu dwóch lub więcej linii bazowych i wprowadzeniu zmiennej niezależnej w sposób sekwencyjny w poprzek linii bazowych . Obie strategie projektowania pozwalają na demonstrację przewidywania i kontroli związanych z zachowaniem będącym przedmiotem zainteresowania. (Aby uzyskać kompleksowe omówienie różnych projektów zastosowanych w ABA, czytelnik jest kierowany do tekstu o projektach eksperymentalnych pojedynczych przypadków autorstwa Kennedy’ego). Nacisk ABA na technologię oznacza, że „techniki składające się na konkretną aplikację behawioralną są całkowicie zidentyfikowane i opisane” . Ta cecha jest próbą zapewnienia, że przykłady ABA mogą być rzetelnie replikowane przez osoby czytające relację . Systematyka koncepcyjna podkreśla związek ABA z zasadą. Cecha ta ma na celu powiązanie opisów technologicznych z podstawowymi zasadami analizy zachowania. Na przykład Baer i inni zasugerowali, że opisanie „dokładnego sposobu, w jaki nauczyciel przedszkola zajmie się wspinaniem na siłownię u dziecka z lękiem wysokości, jest dobrym opisem technologicznym; ale dalej nazywanie tego procedurą wzmacniania społecznego wiąże ją z podstawowymi koncepcjami rozwoju behawioralnego” . ABA również powinno być skuteczne. Oznacza to, że techniki behawioralne powinny dawać wystarczająco duże efekty, aby miały wartość praktyczną . Ponadto zmiana zachowania wynikająca z ABA powinna być trwała w czasie, w różnych ustawieniach i/lub rozprzestrzeniać się na powiązane zachowania. Oznacza to, że zmiana powinna mieć charakter ogólności. Te cechy pomagają zdefiniować ABA jako metodologię, której można użyć do wybrania zmiany i oceny ludzkich zachowań. Należy zauważyć, że w kontekście tego rozdziału ABA nie odnosi się do konkretnego pakietu opracowanego w celu sprostania wyzwaniom związanym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. ABA odnosi się raczej do ram koncepcyjnych, na których opiera się wiele podejść.

ABA : Stosowana analiza zachowania i jej zastosowanie w autyzmie i zaburzeniach związanych z autyzmem

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Wstęp

Wraz z rosnącą częstością występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, w USA wzrosło skupienie się na identyfikacji metod leczenia, które odnoszą się do objawów leżących u podstaw tych zaburzeń. Objawy te można z grubsza podzielić na dwa obszary: (1) Nadmierne zachowania, w tym stereotypy głosowe i ruchowe, mowa echa i sztywność oraz (2) zachowania deficytowe, takie jak opóźnienia w obszarach komunikacji, relacji z rówieśnikami i niezależnego funkcjonowania . Wiele behawioralnych cech charakterystycznych autyzmu zostało rozwiązanych za pomocą strategii opartych na stosowanej analizie zachowania (ABA). Ta sekcja  zawiera przegląd ABA, w tym jego podstawowe podstawy oraz omówienie odpowiednich terminów i koncepcji. Kilka przykładów z literatury naukowej zostanie opisanych w celu zilustrowania, w jaki sposób ABA zostało wykorzystane do oceny i leczenia podstawowych objawów związanych z autyzmem. Na zakończenie pokrótce omówimy obecne osiągnięcia i przyszłe kierunki stosowania ABA w dziedzinie autyzmu. Dogłębne omówienie każdego z tematów nie będzie możliwe ze względu na ograniczenia przestrzenne sekcji.

ABA : Przegląd

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Dziedzina ABA wyrosła z bardzo skromnych początków z początkowym wpływem niemieckiej psychologii eksperymentalnej, a następnie Witmer, Watson i Skinner jako postacie przejściowe. Przynieśli koncepcje nauki o ludzkim zachowaniu do Stanów Zjednoczonych, które nadal są epicentrum badań ABA na całym świecie. To powiedziawszy, nastąpiła ekspansja tej dziedziny, ponieważ rozprzestrzeniła się ona na wiele krajów. Fenomenalne światowe zainteresowanie ASD znacznie wzmocniło główny impuls do akceptacji oddolnej i rozprzestrzeniania się ABA. Zainteresowanie to rosło w niesamowitym tempie i końca nie widać. Ekspansja zainteresowania nastąpiła w szerokim zakresie dyscyplin, co z kolei, jak przewidujemy, pomoże zwiększyć popularność ABA. Nasza kryształowa kula każe nam szukać nowych rozwiązań w dziedzinie leczenia i szkolenia dorosłych osób z ASD, rozszerzeń procedur ABA opartych na komunikacji, takich jak Picture Exchange Communication Program (PECS) oraz w obszarze Vocal Output Communication Aids (VOCA) . Ponadto mandaty federalne i stanowe dotyczące świadczenia usług dzieciom z ASD radykalnie rozszerzą praktyki ABA. Jako tylko jeden przykład, legislatura stanu Luizjana właśnie uchwaliła ustawę zezwalającą na leczenie ABA ASD w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Takie zmiany doprowadzą do dramatycznego rozszerzenia programów dotyczących wczesnej identyfikacji i wczesnego leczenia. W związku z tym autorzy są zaangażowani w inicjatywę Louisiana Early Steps Initiative, która obejmuje badania przesiewowe wszystkich dzieci w wieku od 18 do 30 miesięcy w całym stanie, które są zagrożone ASD i innymi zaburzeniami rozwojowymi. W chwili pisania tego tekstu w projekt zaangażowanych jest ponad 100 ewaluatorów, a ponad 2000 dzieci będzie poddawanych corocznym badaniom przesiewowym. Metody ABA, zwłaszcza FA, behawioralne programy wzmacniające i metody zwalniania okazały się być chlebem powszednim w leczeniu trudnych zachowań dzieci z ASD. Większy nacisk na te skuteczne metody leczenia i zastosowanie tych metod do współistniejącej psychopatologii w ASD, takiej jak zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, prawdopodobnie spowoduje znaczny rozwój i ekspansję w nadchodzących latach. Ta książka, która stanowi przegląd badań nad ABA dla osób z ASD, wydaje się być na czasie i, miejmy nadzieję, może być kolejną cegiełką w naukowym murze, który prowadzi do lepszych sposobów pomocy indywidualnemu dziecku z ASD.

ABA : Orzecznictwo

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Jednym z największych problemów, z jakimi boryka się ABA w ostatnich latach, jest to, że technologia szybko przerosła możliwości profesjonalistów w zakresie realizacji dużych potrzeb. Kwestia ta nie jest lepiej zilustrowana niż w ASD. Szybko okazało się, że ABA jest leczeniem z wyboru. Jak zauważyliśmy, w przypadku ASD częstość występowania bardzo poważnych zaburzeń wymaga intensywnej terapii w bardzo młodym wieku. Ważnym osiągnięciem pomagającym w zaspokojeniu tej potrzeby było opracowanie Rady Certyfikacji Analityków Zachowania (BACB). Podczas gdy niektóre programy magisterskie i doktoranckie z psychologii, pedagogiki specjalnej i zaburzeń komunikacyjnych doskonale przygotowują swoich studentów w tej dziedzinie, niestety większość nie. W związku z tym zauważono, że rozwinął się poważny niedobór specjalistów, którzy mogą świadczyć usługi wysokiej jakości. BACB jest organizacją non-profit założoną w 1998 r. w celu spełnienia potrzeb certyfikacyjnych określonych przez konsumentów, takich jak rządy stanowe. Kontynuowali aktualizację testów certyfikacyjnych i standardów w oparciu o analizę pracy i opinie ekspertów z ABA. Wiele osób odegrało kluczową rolę w opracowaniu tych standardów. Najbardziej wpływowym z nich był dr Gerry Shook. psycholog w Tallahassee na Florydzie. Odegrał kluczową rolę w rozpoczęciu tego ogromnego wysiłku. Akredytacja BACB stale zyskuje na popularności do tego stopnia, że Kalifornia, Floryda, Teksas, Pensylwania, Nowy Jork i Oklahoma przekazały swoje obowiązki certyfikacyjne do krajowego biura BACB, zgodnie z ich witryną internetową. Poświadczenie BACB występuje w ponad 200 lokalizacjach w kraju i 150 lokalizacjach na całym świecie. W tej chwili jest około 5300 certyfikowanych specjalistów BACB, a przewidywany jest wzrost o około 1000 dodatkowych certyfikowanych specjalistów BACB każdego roku w dającej się przewidzieć przyszłości.

ABA : FA i EFA

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Drugim dużym problemem w ABA w ostatnich latach było pojawienie się oceny funkcjonalnej (FA). FA został opracowany w celu identyfikacji i utrzymania zmiennych w środowisku. Do metodologii dodano również skale oceny, wykresy rozrzutu i inne metody, wprowadzone po raz pierwszy jako eksperymentalna ocena funkcjonalna (EFA). Niektórzy eksperci debatowali nad autorami, którzy jako pierwsi zastosowali te metody. Niektóre z wymienionych nazwisk to Montrose Wolfe i Edward Carr (Matson i Minshawi, 2007). Wiadomo jednak, że Brian Iwata, profesor psychologii na University of Florida w Gainesville, jest osobą, która opublikowała najwięcej na ten temat i jest kojarzona z jego ogromną popularnością. On i jego współpracownicy byli najbardziej odpowiedzialni za udoskonalenie metod EFA. Najczęściej cytowanym artykułem na te tematy i tym, który pomógł wprowadzić technologię do powszechnego użytku, była praca Iwaty, Dorseya, Slifera, Baumana i Richmana 1982). W swoich badaniach autorzy opisują zastosowanie metod operantowych do ustalenia zdarzeń środowiskowych, które podtrzymują ich trudne zachowania, takie jak samookaleczenia i agresja. Iwata i in. artykuł wykorzystuje dziewięciu dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi i samouszkodzeniami. Oddzielne warunki eksperymentalne materiałów do zabawy obecnych lub nieobecnych, żądania zaangażowania w zadania lub czynności prezentowane z wysokimi lub niskimi wskaźnikami oraz uwaga społeczna, gdy była nieobecna, niewarunkowa lub warunkowa. Warunek, który spowodował najwyższe wskaźniki samouszkodzeń, dałby klinicyście wskazówki dotyczące tego, co było przyczyną trudnego zachowania i jak można zmienić zdarzenia losowe, aby spowolnić te zachowania. Z pewnymi modyfikacjami większość elementów badania zostały wykorzystane w literaturze EFA. Większość prac badawczych EFA obejmuje od dwóch do czterech uczestników. Do 2003 r.  opublikowano 277 prac naukowych na ten temat, z czego 180 ukazało się w JABA. EFA to potężna technologia, a niektórzy eksperci twierdzą, że powinna być używana wyłącznie jako środek do identyfikacji i utrzymywania zmiennych trudnych zachowań. Jednak w praktyce większość wysiłków związanych z wykorzystaniem EFA miała miejsce w laboratoriach badawczych i na uniwersytetach. Największym problemem związanym z EFA jest ilość czasu potrzebnego do wdrożenia technologii. Ten problem doprowadził do opracowania list kontrolnych FA, które można wypełnić w ciągu kilku minut zamiast wielu godzin. Najlepiej zbadaną z tych list kontrolnych FA jest do tej pory Pytania dotyczące funkcji behawioralnej.

ABA : EIBI

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Pierwsze badanie, które mogliśmy zidentyfikować, dotyczące konkretnie EIBI, zostało opublikowane przez Lovaasa, Koegela, Simmonsa i Longa (1973). Badanie było zasadniczo narracyjnym opisem kilku przypadków. Co jednak najważniejsze, autorzy ci przedstawili podstawowe pojęcie kompleksowego modelu leczenia małych dzieci autystycznych obejmującego szereg docelowych zachowań, w tym stereotypy, echolalię, odpowiednie zachowania werbalne, zachowania społeczne, odpowiednią zabawę, I.Q. i ogólne miary zachowań adaptacyjnych. Formuła miała być powtórzony przez Lovaasa i innych, i miał wziąć istniejące metody ABA, umieścić je w pakiecie i zająć się szerokim zakresem pozytywnych umiejętności, które dziecko musiało nabyć, jednocześnie spowalniając różne trudne zachowania. Od tego czasu różni autorzy opublikowali interwencje EIBI, kładąc nacisk na różne procedury ABA, wykorzystując rodziców lub profesjonalistów lub oboje jako trenerów, stosując różne ustawienia, przez różny czas w tygodniu (zwykle 20–40 godzin). Jednak podstawowe elementy badania Lovaasa i wsp. można znaleźć we wszystkich tych programach interwencyjnych. Naszym zdaniem najbardziej znanym i najbardziej kontrowersyjnym badaniem EIBI jest Lovaas, 1987. Średni wiek uczestników wynosił 32 miesiące w grupie eksperymentalnej i 35 miesięcy w grupie kontrolnej. Intensywna grupa ABA składająca się z 19 dzieci otrzymywała 40 godzin indywidualnego treningu tygodniowo przez 2 lata lub dłużej, podczas gdy mniej intensywna grupa kontrolna ABA otrzymywała indywidualne leczenie przez 10 godzin tygodniowo również przez 2 lata lub dłużej. Krótko mówiąc, bardziej intensywna interwencja przyniosła lepsze efekty, a Lovaas twierdził, że wyleczył autyzm w grupie intensywnej terapii, a 47% osób osiągnęło normalne funkcjonowanie. Nie trzeba dodawać, że doszło do kontrowersji. Klienci nie zostali losowo przydzieleni, a najbardziej zmotywowane rodziny znajdowały się w grupie intensywnej. Podobnie twierdzenia o wyleczeniu były trudne i ogólnie rzecz biorąc, inni nie byli w stanie powtórzyć wyników Lovaasa . Powiedziawszy to, chociaż twierdzenia Lovaasa mogły być nieco przesadnie entuzjastyczne, w badaniach replikacji wykazano wystarczająco dużo korzyści, aby wykazać korzyści. Wniosek ten jest możliwy pomimo faktu, że większość badań EIBI miała istotne niedociągnięcia metodologiczne. Liczba opublikowanych dotychczas prac, które wykazały efekty, choć być może nie wyleczenie, prowadzi do wniosku, że EIBI może być bardzo korzystne, przynajmniej dla znacznej liczby małych dzieci z ASD. Jednak jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich, a mianowicie (aq) nasilenie ASD, współwystępowanie ID lub współistniejącej psychopatologii, wiek dziecka w momencie rozpoznania oraz zasoby i zaangażowanie rodziny mogą dyktować różne typy i nasilenie leczenia EIBI. Tak więc naszym zdaniem ostateczna ocena jest taka, że EIBI jest potężnym, ekscytującym i ważnym postępem w leczeniu ASD. Należy jednak przyznać, że problemy z technologią, które w tej części są w dużej mierze funkcją głównych luk, które wciąż istnieją w naszej wiedzy o procedurach. Ponadto przesadzanie z jakąkolwiek procedurą może na dłuższą metę zaszkodzić, ponieważ sprostanie oczekiwaniom może być problematyczne. Naszym zdaniem ostrożne, ale optymistyczne podejście będzie najskuteczniejsze dla rozwoju EIBI w dłuższej perspektywie.

ABA : Lovaas

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Nazwisko najbardziej kojarzone z badaniami ABA nad ASD we wczesnych latach ich stosowania w umysłach wielu osób brzmiało Ole Ivar Lovaas. Profesor psychologii na UCLA, podobnie jak Eysenck, był postacią kontrowersyjną. Podobnie jak Skinner, Lovaas był w stanie przyciągnąć uwagę opinii publicznej niektórymi swoimi badaniami i praktyką kliniczną. Jednym z najbardziej wpływowych artykułów w jego karierze był artykuł opublikowany w Life Magazine w 1965 roku, który byłby odpowiednikiem ważnego artykułu w jednym z dzisiejszych programów telewizyjnych w czasie największej oglądalności. Artykuł nosił tytuły Krzyki, klapsy i miłość: zaskakujące, szokujące leczenie pomaga odległym kalekom psychicznym. I oczywiście procedury leczenia opisane w tym artykule były jedną z głównych kontrowersji związanych z uwikłaniem Lovaasa. Biorąc pod uwagę kontekst roku 1965, możliwość skutecznego leczenia dzieci z ASD była wciąż stosunkowo nowym zjawiskiem. Tak więc, pomimo drakońskich metod leczenia opisanych w artykule, Lovaas i jego metody zostały ogólnie dobrze przyjęte. Opisaliśmy dwa badania na tematy badań ABA z ASD, ale takie publikacje były wówczas jeszcze strużką. Artykuł w Life Magazine opisuje „wściekły miech” dorosłego terapeuty na autystycznego chłopca i „uderzenia w twarz”. W artykule opisano najbardziej drastyczną innowację Lovaasa w zakresie tych metod karania, warunkową salę uderzeniową, która była używana w ostateczności. Wstrząsy mogą być zdalnie przykładane do pleców dziecka za pomocą małych elektrod w celu angażowania się w stereotypowe i rytualne zachowania. W artykule zwrócono również uwagę na cierpliwość i czułość pracowników, którzy okazywali dzieciom cierpliwość. Nagrody, w tym jedzenie i aprobatę, były przyznawane wraz z 10-minutowymi przerwami co godzinę na „czułą zabawę”. Utwór kończy się ogólnie przychylnym spojrzeniem na program, opisując poprawę u dzieci jako ogromne osiągnięcie. Ponadto w artykule podano, że rodzice nie potrafili samodzielnie poradzić sobie z problemami swoich dzieci, przez co byli bardzo zadowoleni z oferowanej im pomocy. Bardzo wspierali Lovaasa i jego program. Lovaas różnił się od wielu innych badaczy ABA tym, że jego wysiłki dotyczyły wyłącznie autyzmu, i kontynuował pracę w okolicy przez ponad cztery dekady. Po drugie, skupiono się na kompleksowych interwencjach (leczeniu wielu docelowych zachowań w wielu domenach), podczas gdy większość innych badaczy ABA kładła nacisk na jedno lub dwa określone zachowania lub problemy docelowe w danym badaniu. W tym kontekście badania Azrina były bardziej zgodne z ówczesną normą. Ta filozofia leczenia zastosowana przez Lovaasa doprowadziła do drugiej kontrowersji i popularnego trendu w interwencjach w obszarze ASD, a mianowicie „wczesnej intensywnej interwencji behawioralnej” (EIBI). Chociaż ABA jest popularne od ponad czterech dekad, jak w każdej dziedzinie, istnieje kilka tematów, które przyciągają największą uwagę. W chwili pisania tego tekstu dwa obszary są badane i omawiane częściej niż jakikolwiek inny temat w ABA. Są to EIBI i ocena funkcjonalna. Ten ostatni temat zostanie omówiony bardziej szczegółowo później. Najpierw jednak krótka historia EIBI.

ABA : Azrin

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Azrin był głównym zwolennikiem nowego czasopisma, publikując wiele przełomowych badań dotyczących populacji z niepełnosprawnością rozwojową (głównie dorosłych) w Anna State Hospital w Anna, Illinois. Wiele z tych osób zostałoby teraz sklasyfikowanych jako ASD w oparciu o aktualne kryteria diagnostyczne. Azrin opracował metody leczenia, takie jak nadmierna korekcja, a wraz z Tedem Aylonem odniósł sukces z systemem gospodarki żetonowej dla tej populacji. Uczono różnych umiejętności, w tym korzystania z toalety, ubierania się i spowalniania szybkiego jedzenia. Napisano inne artykuły, w których opisano metody ABA w celu spowolnienia agresji, obgryzania paznokci, rozkładania podłogi, nawykowych wymiotów, jąkania się, kradzieży i stereotypów. Trudno przecenić znaczenie lub wartość tych badań przeprowadzonych przez Azrina i współpracowników w wykazaniu skuteczności ABA lub w przyciąganiu młodych badaczy w teren. Pierwszy autor (Matson) uważa ten zbiór badań Azrina za najważniejszy czynnik przyciągający go do kariery w badaniach i praktyce psychologii zachowania. Dodatkowo należy zauważyć, że ważny był zakres poruszanej tematyki, a także zwrócono uwagę na szeroki wachlarz problemów, które można rozwiązać za pomocą tej technologii. JABA, podobnie jak BRAT, od początku odnosiła sukcesy. Nadal jest liderem w publikowaniu artykułów na temat ABA. BRAT, z drugiej strony, przeniósł się bardziej do paradygmatu terapii poznawczo-behawioralnej w ostatnich latach. To samo można powiedzieć o czasopiśmie Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry założonym w 1970 roku. Początkowo artykuły dotyczyły od jednego do trzech uczestników, wykorzystując projekty pojedynczych przypadków. Jednak, jak wspomniano wcześniej, istnieje obecnie wiele czasopism, które publikują artykuły ABA. Jesteśmy zdania, że BRAT i inne czasopisma, które nieco odeszły od treści na temat ABA, podkreślają jeszcze jeden ważny postęp. Tendencje te wskazują na ciągłą ekspansję i wpływ metod opartych na uczeniu się.

ABA : JABA

https://www.remigiuszkurczab.pl/aspergeraut.php

Dla wielu osób zajmujących się ABA najbardziej znanym czasopismem jest Journal of Applied Behavior Analysis (JABA). Nathan H. Azrin, absolwent Harvardu, doktoryzował się. pod kierunkiem B.F. Skinnera zlecono ustalenie, czy czasopismo stosowane na temat analizy zachowania byłoby wykonalne i popularne. Azrin był znaczącą postacią przejściową w przejściu z laboratorium do ustawień stosowanych. Wyszkolony w eksperymentalnej analizie zachowania, on przesunął swoją pracę do zagadnień stosowanych w dużej mierze w obszarze niepełnosprawności rozwojowej. Był także redaktorem JEAB, kiedy w 1967 roku rozpoczął „ocenę potrzeb” dla czasopisma ABA. Montrose W. Wolfe, profesor na Wydziale Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie w Kansas, został pierwszym redaktorem firmy JABA. Wolfe był współautorem jednego z pierwszych artykułów na temat ABA z autyzmem, jak omówiono wcześniej.