Projektowanie interwencji

Nie byłoby możliwe oddanie sprawiedliwości pełnej gamie technik stosowanej analizy behawioralnej. Czytelnik może chcieć odwołać się na przykład do Żarkowskiej i Clementsa, aby uzyskać pełniejsze wyjaśnienie. Podstawowymi elementami każdego programu mającego na celu zmianę zachowania i rozwój nowych umiejętności będą:

  • Najpierw zmień ustawienia warunków – jeśli to możliwe, zmień kontekst i sytuację, w której występuje zachowanie, aby wyeliminować „wyzwalacze”. „Ustalanie warunków” należy postrzegać szeroko i brać pod uwagę wiele aspektów życia dziecka, m.in. wzorce snu, dieta, wymagania w zakresie nauki, środowisko, poziom hałasu i aktywność fizyczna.
  • Skup się na pozytywnym nastawieniu – prawdopodobnie nastąpi większy postęp w warunkach, które pozytywnie wzmacniają pożądane zachowanie, a nie negatywne. Należy zadbać o to, aby pozytywne wzmocnienia/nagrody były rzeczywiście satysfakcjonujące dla dziecka. Uśmiechy i przytulanie mogą mieć na małe dziecko z autyzmem efekt odwrotny do zamierzonego. Gwiazdy i naklejki mogą być dla dziecka bez znaczenia. Nagrody mogą mieć formę jedzenia, napojów, zajęć, zabawek, przerw lub „obsesji”. Powinny być mocne i znaczące dla dziecka. Powinny być stosowane konsekwentnie i przewidywalnie na początku każdego programu zmian, aby były skuteczne. Donnellan i in. (1988) opisują szereg pozytywnych procedur dla praktyka, który chce dalej rozwijać takie strategie.
  • Ucz alternatywnych umiejętności – jeśli cel i funkcję zachowania można zidentyfikować poprzez uważną obserwację, dziecko można nauczyć alternatywnego sposobu osiągania tych celów, na przykład za pomocą symbolu wskazującego „na zewnątrz” lub „więcej” zamiast krzyczeć (jak Emily po programie PECS).
  • Stosuj techniki stopniowanej zmiany – Planowana zmiana zachowania zwykle pociąga za sobą dokładną analizę celu, który ma zostać osiągnięty, oraz skonstruowanie serii kroków prowadzących do ostatecznego celu. Celem Simona było bycie częścią zgromadzenia w hali bez krzyczenia. Punkt wyjścia znajdował się poza halą. Dla Vivienne, która odmówiła ponownego wejścia do klasy, gdy zapach obiadu ją zniechęcił, i która została na zewnątrz przez dwa tygodnie, opracowano ostrożny program „pokus”, aby przekroczyć próg, w tym ulubione zapachy aromaterapii, czynności związane z gotowaniem, niezbędne materiały do zadań, aby stopniowo zwiększała swój czas w klasie.
  • Wprowadzanie pomiarów i ewaluacji – Podobnie jak w przypadku początkowego rejestrowania obserwacji przy użyciu metod ABC lub STAR, każdy program zmiany zachowania powinien być starannie rejestrowany i monitorowany, aby można było odnotować niewielkie zmiany i zmierzyć skuteczność interwencji.
  • Włącz współpracę z innymi – Wspólne planowanie między rodzicami, personelem nauczycielskim i pomocniczym oraz innymi zaangażowanymi praktykami jest ważne w rozwiązywaniu problemów behawioralnych. Przy opracowywaniu programu opartego na stosowanej analizie behawioralnej zaangażowanie psychologa edukacyjnego lub klinicznego będzie szczególnie pomocne w planowaniu i stosowaniu strategii. Praktycy wczesnych lat również skorzystają z warsztatów szkoleniowych w systemie Portage, jeśli będą dostępne. Obejmują one techniki, takie jak nagroda/wzmocnienie; analiza zadań; kształtowanie i łańcuchowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *